دوره هاي زبان فرانسه بزرگسالان  

كتاب Le nouveau taxi جهت مخاطبان بزرگسالان براي فراگيري زبان فرانسه ارايه شده كه در آن آموزش عملي و آسان زبان فرانسه را فراهم كرده و شور زبان آموزي را در بزرگسالان برمي انگيزد. این كتاب بر اساس توصيه هاي كادر اروپايي معرفي گشته و زبان آموزان رابر همين اساس آماده مي سازد. كتاب۱و ٢ شامل نه فصل و كتاب٣شامل یازدهفصل چهار درسی می باشد كه هر كدام شامل دو كارگاه آموزشي مي باشد.كارگاه اول مهارتهاي درك مفهوم و بيان را تقويت مي نمايد وكارگاه ديگر مهارت نوشتار و خواندن راتقويت مي نمايد.يك صفحه از فعاليت هاي عملي از جمله نكاتدستوري و صوت شناسي، ارزيابي هاي تصويري و مرتبط، به عنوان يك مرجع آماده سازي جهت آزمونهای كادر اروپایی میباشد.همچنین اين كتاب داراي صفحه های نشان دهنده ي تمدن و فرهنگ باارايه ي مباحثی با موضوعات فرهنگي است.

Le Nouveau Taxi ! est une méthode efficace et pragmatique, qui propose une progression adaptée aux vrais débutants. Le cahier d'exercices du Nouveau Taxi 1 suit l'organisation et la progression lexicale et grammaticale du livre de l'élève. Il complète et renforce le travail linguistique, grâce à de nombreuses activités de systématisation en : grammaire; conjugaison ; vocabulaire ; phonie-graphie. Il propose en outre des activités de compréhension et de production écrites ainsi que des activités de type DELF