آیین نامه آموزشی

 
آیین نامه زیر به منظور كسب اطلاع و آشنایی زبان آموزان از شرایط و مقررات موسسه تهیه و تنظیم شده است و رعایت تمام بند های آن از سوی زبان آموزان مورد انتظار است:

1- زبان آموزان موظفند با پوشش مناسب محیط آموزشی (مقنعه و مانتوی مناسب برای خانم ها) در موسسه حاضر شوند؛
2- در صورت غیبت بیش از سه جلسه در طول یك ترم، زبان آموز در دوره مذكور مردود شناخته می شود. تاخیر و تعجیل بیش از 15 دقیقه از سوی زبان آموز نیز به منزله یك جلسه غیبت خواهد بود؛
3- استفاده از تلفن همراه در محیط كلاس اكیدا ممنوع بوده و زبان آموزان موظفند آن را در مدت آموزش خاموش و یا بر روی حالت بی صدا نگه دارند؛
4- در صورت ایجاد بی نظمی در مركز یا كلاس از سوی زبان آموز، فرد خاطی با معرفی مدرس مربوطه و با صلاحدید مسئول مركز از ادامه تحصیل محروم می شود؛
5- چنانچه زبان آموز به هر دلیل (غیبت بیش از حد مجاز، موارد انظباطی و ...) از ادامه تحصیل محروم شود، شهریه پرداختی به هیچ عنوان به وی مسترد نخواهد شد؛
6- تعیین مدرس برای هر كلاس ، ادغام كلاس های مشابه، تعیین محل برگزاری كلاس ها و انتقال متقاضیان از كلاسی دیگر از اختیارات موسسه بوده و زبان آموزان و وابستگان آنان اجازه مداخله در امور اجرایی موسسه را ندارند؛
7- به منظور رفاه حال ساكنین منازل مجاور مركز آموزش، زبان آموزان موظفند از پارك خودرو در مقابل پاركینگ منازل مجاور و ایجاد سر و صدا خودداری نمایند؛
8- با توجه به اینكه موسسه شرایط ایمنی و حفاظتی را رعایت نموده است، در صورت عدم رعایت موارد امنیتی از سوی زبان آموز، مسئولیت عوابق احتمالی آن با زبان آموز بوده و موسسه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد؛
9- زبان آموز موظف است از وسایل شخصی خود نگهداری كند، لذا مركز آموزش در قبال مفقود شدن وسایل، لوازم قیمتی و باارزش از قبیل پول، طلا، موبایل و ... هیچگونه مسئولیتی ندارد؛    
10- استعمال دخانیات در محیط موسسه اكیداً ممنوع است؛
11- زبان آموزان موظفند كلیه قوانین، مقررات و اطلاعیه های موجود را بر روی تابلوهای اطلاع رسانی كلاس ها و راهروهای موسسه به دقت مطالعه و مفاد آن را رعایت نمایند؛
12- رعایت اصول ادب و نزاكت از طرف زبان آموزان و وابستگان آنان نسبت به مدرسین و كاركنان موسسه الزامی است؛
13- در صورت داشتن پیشنهادات سازنده، زبان آموزان می توانند مراتب را به صورت كتبی به مسئول مركز مربوطه ارائه دهند.