شرایط انصراف


شرایط استردادِ شهريه پس از اعلام انصراف از تحصیل زبان آموز شامل قوانین ذيل خواهد بود:

1- چنانچه اعلام انصراف در فاصله بين ثبت نام تا 3 روز پیش از شروع ترم ثبت شود، 90 درصد شهريه مسترد خواهد شد؛
2- چنانچه اعلام انصراف 2 روز پیش از شروع ترم ثبت شود، 70 درصد شهريه مسترد خواهد شد؛
3- چنانچه اعلام انصراف 1 روز پیش از شروع ترم ثبت شود، 50 درصد شهريه مسترد خواهد شد؛
4- چنانچه اعلام انصراف در روز شروع ترم و نيز بعد از آن (شروع ترم) ثبت شود، هیچ درصدی از شهریه بازپس نخواهد شد.

لازم به ذكر است ثبت درخواست انصراف صرفاً به صورت حضوري و با ارائه اصل قبض رسيد ثبت نام امكان پذير بوده و وجه انصراف در تاريخ اعلامي از سوي موسسه مسترد مي گردد. همچنین به همراه داشتن برگه انصراف برای دريافت وجه الزامي است.