صدور گواهی


-  گواهی پایان دوره  پس از احراز موفقیت زبان آموزان در آزمون صادر می شود؛
- گواهی پایان سطح به زبان آموزانی كه موفق به گذراندن كامل سطح شده اند (پایان كتاب) اعطا می شود؛
- متقاضیان دریافت گواهی نامه بین المللی می توانند با ارسال درخواست، انجام ثبت نام جداگانه (ارسال مدارك مورد نیاز) و  پس از شركت در آزمون استاندارد مورد نظر، مدرك خود  را دریافت نمایند.