زبان آموزان
مدرسین

 

ورود مدرسین به سیستم آزمونهاپیشنهادات و انتقادات

ثبت پیشنهاد و انتقاد

پیگیری پیشنهادات و انتقاداتمدیران مراکز

 

ورود به سیستم تعیین سطح

ورود به سیستم هرمس كارت

ورود به سیستم نظرسنجی.تعیین سطح

ورود به سیستم تعیین سطحجذب مدرس

راهنمای جذب مدرس

پیگیری وضعیت داوطلبهرمس کارت

ثبت نام آنلاین هرمس كارت

ورود به سیستم هرمس كارت وپیگیری وضعیت